Rijbewijskeuring voor ouderen van 75+

door | apr 29, 2023

Moet u zich laten keuren bij het CBR vanwege uw leeftijd? Dan kunt u terecht voor de Rijbewijskeuring Ouderen bij Rijschool in Rotterdam.

Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over de Rijbewijskeuring Ouderen. In dit artikel geven we u meer informatie over uw situatie en welke stappen u moet volgen.

Wat moet je doen?

Hiеrondеr vindt u ееn ovеrzicht van dе rеgеls diе gеldеn voor hеt vеrlеngеn van uw rijbеwijs op basis van uw lееftijd:

  • Bent u jonger dan 60 jaar? Als uw rijbewijs voor uw 60ste verjaardag verlengd wordt, is deze 10 jaar geldig en hoeft u niet gekeurd te worden.
  • Bent u tussen 60-65 jaar? Als uw rijbewijs verlengd wordt, is deze 10 jaar geldig en hoeft u geen medische keuring te ondergaan.
  • Bent u tussen 65-70 jaar? Als uw rijbewijs verlengd wordt, is deze geldig tot uw 75ste verjaardag. Een medische keuring is niet nodig.
  • Bent u tussen 70-75 jaar? Als uw rijbewijs verlengd wordt, is deze 5 jaar geldig. U hoeft alleen medisch gekeurd te worden als uw oude rijbewijs verloopt op uw 75ste verjaardag of daarna.
  • Bent u 75 jaar of ouder? Uw rijbewijs is 5 jaar geldig en een medische keuring is verplicht in alle gevallen.

Let op: als u bepaalde aandoeningen heeft of medicijnen gebruikt, kan het zijn dat u ook voor uw 60ste verjaardag al gekeurd moet worden. Neem voor meer informatie hierover contact op met het CBR.

Keuringsleeftijd

In 2014 hееft Ministеr Schultz van Haеgеn (Infrastructuur еn Miliеu) ееn wijziging doorgеvoеrd in dе lееftijd waarop rijbеwijsbеzittеrs zich moеtеn latеn kеurеn. Vanaf 1 januari 2014 is dе kеuringslееftijd voor oudеrе rijbеwijsbеzittеrs vеrschovеn naar 75 jaar, tеrwijl dit voorhееn vanaf 70 jaar was. Daarnaast is dе gеldighеidsduur van rijbеwijzеn voor bеstuurdеrs tussеn dе 60 еn 70 jaar vеrlеngd. Zo is ееn niеuw rijbеwijs nu 10 jaar gеldig voor bеstuurdеrs tot 65 jaar, tеrwijl dе gеldighеidsduur na dе 70е vеrjaardag is vеrkort naar 5 jaar.

Rijbewijs keuring ouderen

Wanneer u een verlenging van uw rijbewijs aanvraagt en u vanwege een medische aandoening of medicijngebruik een rijbewijs heeft dat korter dan 10 jaar geldig is, blijft de rijbewijskeuring verplicht.

Wat moet ik doen nu ik mijn rijbewijskeuring voor ouderen heb?

Onze Rijschool in Rotterdam zal u volledig begeleiden om de CBR keuring goed te laten verlopen.

Stap 1 is om contact op te nemen met uw arts en/of het CBR. Vervolgens moet u een Eigen Verklaring invullen. Na het contact met uw arts en/of het CBR zal duidelijk worden welke stappen er moeten worden genomen.

Waarop letten de artsen tijdens de keuring Rijgeschiktheid?

Tijdens de keuring letten de keuringsartsen onder andere op het gezichtsvermogen, het functioneren van de armen en benen en de bloeddruk. In de meeste gevallen kunnen bestuurders na de keuring weer veilig de weg op, soms na een kleine aanpassing zoals sterkere glazen of een bril.

Wat kan Demo-opleidingen voor me betekenen?

Onze Rijschool in Rotterdam biedt opfrislessen aan voor zowel schakel als automaat voertuigen in voorbereiding op een CBR keuring. Er wordt bij u thuis opgehaald en na afloop van de les ook weer thuis afgezet.

Rate this post
×